Brand

Brand

Brand

   

De Brandverzekering Eenvoudige Risico’s

De dekking brand vergoedt de schade veroorzaakt door brand, ontploffing, implosie, rook, roet, bliksem en ook aanslag, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, schade door water en minerale olie, glasbraak, inwerking van elektriciteit, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en natuurrampen.

Als eigenaar van een gebouw wordt de tegemoetkoming berekend op basis van de nieuwwaarde van het gebouw en in werkelijke waarde voor de aansprakelijkheid als huurder van het gebouw, de inhoud blijft in nieuwwaarde.

Sterke punten

De brandverzekering dekt:
 • Onroerende beschadiging, vandalisme en kwaadwilligheid als ze toegebracht wordt aan het gebouw, inclusief aan het alarmsysteem.
 • De ontdooiing van voedingsmiddelen tot 5.000 €, die bewaard worden in koelkasten en diepvriezers (max. 10 jaar oud) voor privégebruik en die het gevolg is van een gedekt schadegeval in het gebouw.
 • Het wegvloeien van water van huishoudelijke of sanitaire toestellen, aquariums en waterbedden geplaatst in het gebouw en de naburige gebouwen.
 • Het breken van uithangborden, inclusief lampen, buizen en gelijkaardige materialen, tot 7.400 € per schadegeval.
 • Het breken van zonnepanelen.
 • Schade aan het materieel en de koopwaar die een verzekerde verplaatst voor een periode van maximum 90 dagen per verzekeringsjaar om deel te nemen aan een handelsbeurs of een tentoonstelling in een land van de Europese Unie. De tegemoetkoming is beperkt tot 20.000 € per schadegeval.
 • De brandverzekering voor het oude en het nieuwe adres gedurende maximum 60 dagen vanaf het begin van de verhuis.
 • De terugbetaling tot 4.100 € van de gemaakte studie- en opzoekingskosten noodzakelijk voor de wedersamenstelling van archieven, documenten, handelsboeken en informatiedragers, vernield tijdens een gewaarborgd schadegeval.
 • De stoffelijke schade veroorzaakt door brand en aanverwante gevaren aan motorrijtuigen van klanten wanneer die rijtuigen, tijdens de openingsuren van de onderneming in rusttoestand geparkeerd zijn op aan de verzekerde gebouwen aangrenzende of omringende privé-parking, bestemd voor de klanten van de uitbating, beperkt tot 25.000 € per schadegeval.
 • De bewakingskosten, de kosten voor de bewaring en opslag van geredde goederen,bepaalde kosten in verband met de dekking schade door water en minerale olie en bepaalde kosten in verband met de dekking Glasbreuk of de dekking Inwerking van elektriciteit.
 • Bij een winkel eveneens de tijdelijke verhoging met 25% van het verzekerde bedrag voor de koopwaar tijdens de maanden december, januari en februari, of een andere door de verzekerde gekozen en in de bijzondere voorwaarden vermelde driemaandelijkse periode.

Belangrijkste uitsluitingen

 • Die het gevolg is van het niet nakomen van preventieverplichtingen die worden opgelegd in de algemene of de bijzondere voorwaarden of een ander deel van het contract, voor zover deze niet-nakoming heeft bijgedragen tot de schade of de gevolgen ervan heeft verergerd;
 • Door een opzettelijke handeling van een verzekerde;
 • Voortvloeiend uit een constructiefout of gebrek in het ontwerp van het gebouw of van de inhoud waarvan de verzekerde kennis heeft en waarvoor hij niet de nodige maatregelen genomen heeft om er aan te verhelpen of waarvan de verzekerde, zonder kennis van zaken, zelf de dader is;
 • Voortvloeiend uit slijtage van de verzekerde goederen.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt voor ieder schadegeval 215,17 € (basisindex 207,69 (basis 100 in 1981)) of het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden, welke wordt aangepast volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen van kracht in de maand die aan het schadegeval voorafgaat.

Facultatieve uitbreiding

Indirecte verliezen: waarbij een terugbetaling van kosten voorzien wordt, gemaakt naar aanleiding van een in de brandverzekering gedekt schadegeval zoals telefoon-, port-, reiskosten, enz. De dekking voorziet een vermeerdering van 10% van de vergoeding die verschuldigd is naar aanleiding van het gedekte schadegeval.

De verzekering Diefstal en/of Vervoer en verblijf van waarden

De dekking Diefstal en/of Vervoer en verblijf van waarden verzekert tegen de verdwijning of beschadiging van de inhoud die in het gebouw opgeslagen wordt. De vergoeding wordt berekend tot beloop van het percentage van het bedrag waarvoor het verzekerd is volgens de bijzondere voorwaarden.

Sterke punten

 • De dekking verzekert ook de schade aan de inhoud en de waarden veroorzaakt door vandalisme tijdens een diefstal of een poging tot diefstal.
 • De terugbetaling tot 1.000 € van valse bankbiljetten, die in het kader van beroepsdoeleinden te goeder trouw, na de gebruikelijke controles, aangenomen werden. De vervanging van de sloten en de kosten voor bewaking zijn eveneens gedekt.
 • Bij een verhuis wordt de verzekering Diefstal en vandalisme gedurende maximum 60 dagen toegekend zowel voor het oude als het nieuwe adres.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt voor ieder schadegeval 215,17 € (basisindex 207,69 (basis 100 in 1981)) of het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden, welke wordt aangepast volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen van kracht in de maand die aan het schadegeval voorafgaat.

Belangrijkste uitsluitingen

De algemene uitsluitingen van de Brandverzekering Basisdekkingen zijn eveneens van toepassing.
Zijn evenmin gedekt:
 • Diefstal en vandalisme gepleegd:
  • wanneer het gebouw niet definitief is afgesloten en volledig overdekt, voor zover deze omstandigheid heeft bijgedragen tot het schadegeval of de gevolgen ervan heeft verergerd
  • door of met medeplichtigheid van een verzekerde of bloedverwant
 • Diefstal van motorrijtuigen, caravans, aanhangwagens alsook de toebehoren en inhoud behalve indien koopwaar

De verzekering van het bedrijfsmaterieel en de elektronische apparatuur

Deze verzekering beschermt tegen alle onvoorzienbare en plotselinge materiële schade en verliezen van het bedrijfsmaterieel (de elektrische of mechanische machines en installaties) evenals de elektronische apparatuur (de vaste inrichtingen zoals telefooncentrales, alarmsystemen evenals het draagbaar materieel en elk ander voorwerp beschreven in de bijzondere voorwaarden) die gebruikt worden voor beroepsdoeleinden op voorwaarde dat dit materieel zich bevindt binnen de aangeduide ligging van het risico vermeld in de bijzondere voorwaarden en operationeel zijn, dit wil zeggen na montage en nadat de proeven voldoening gegeven hebben:

 • zowel tijdens het bedrijf als in rust zijnde
 • tijdens het uit elkaar nemen, verplaatsen of opnieuw monteren, noodzakelijk voor het onderhoud, de inspectie, revisie of herstelling
   

Sterke punten

 • De dekking omvat een zeer uitgebreide basisdekking dankzij het principe van ‘alles behalve’.
 • Bij de formule II (blanket cover) is het niet nodig om bij iedere vervanging een inventaris op te maken en zijn contract te wijzigen.
 • Zonder bijpremie wordt de dekking uitgebreid tot de materiële schade en verliezen bij een gedekt schadegeval aan vervangingsmaterieel van hetzelfde type en met vergelijkbare technische prestaties, dat aan derden toebehoort en tijdelijk ter beschikking wordt gesteld.
 • Bij de verzekering van de elektronische apparatuur wordt de waarborg uitgebreid zonder bijpremie tijdens het transport en verplaatsingen van vaste apparatuur tussen de bedrijfsgebouwen en andere uitbatingszetels, tussen de bedrijfsgebouwen en de woonplaats van een aangestelde of bestuurder of vanaf de plaats van de verkoop of de herstelling naar de bedrijfsgebouwen van nieuw aangekochte of herstelde verzekerde gebouwen voor zover deze verplaatsing onder de eigen verantwoordelijkheid gebeurt.
 • De waarborg wordt eveneens verleend bij deelname aan beurzen of tentoonstellingen in België tijdens het transport van de verzekerde voorwerpen vanaf de uitbatingszetel naar de plaats van het evenement en vice versa. Schade bij het gebruik van de voorwerpen als demonstratiematerieel blijft evenwel uitgesloten.

Eigen risico

Tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden bedraagt het eigen risico per schadegeval:
 • Voor de verliezen en schade aan bedrijfsmaterieel: 1% met een min. van 322,75 € en max. van 1.291 €
 • Voor de verliezen en schade aan elektronische apparatuur: 226,27 €, verhoogd tot 322,75 € voor de verliezen en schade tijdens transport of de verplaatsing van het verzekerde voorwerp of in geval van diefstal van een draagbaar voorwerp
Wanneer verschillende voorwerpen door eenzelfde schadegeval getroffen zijn, wordt alleen het hoogste eigen risico in aanmerking genomen.

Belangrijkste uitsluitingen

Ongeacht de grondoorzaak, zijn van de verzekering oa uitgesloten:
 • Verlies of schade veroorzaakt:
  • aan verwisselbare werktuigen zoals boren, messen, slijpstenen, zaagbladen
  • aan delen die door hun aard sneller verslijten en veelvuldig vervangen moeten worden
 • Schade die het gevolg is van experimenten of proeven. De controle van de goede werking wordt niet als een proef beschouwd.
   

De verzekering Bedrijfsschade

Deze dekking waarborgt aan de verzekerde financiële inkomsten tijdens de periode waarin de activiteit stilvalt of vertraagd wordt door een schadegeval dat gedekt is door zijn brandverzekering. Tijdens de periode van wederopbouw en heropstarten moet de onderneming haar financiële verbintenissen blijven nakomen en haar vaste lasten blijven betalen, terwijl haar omzet gedaald is en ze niet in staat is haar cliënteel tevreden te stellen.

Sterke punten

Er bestaan 4 formules van Bedrijfsschadeverzekering
 • Forfaitair: deze formule voorziet in de storting van een forfaitaire dagvergoeding per dag van volledige onderbreking van de activiteiten. Indien de onderbreking gedeeltelijk is, dan is de vergoeding in verhouding tot het onderbrekingspercentage. In deze formule is het niet nodig om het bedrag van de vergoeding boekhoudkundig te rechtvaardigen. Er wordt een wachttijd van twee werkdagen vastgelegd behalve bij een schadegeval brand en gelijkgestelde gevaren eenvoudige risico’s.
 • Behoud van het bedrijfsresultaat (aangegeven waarde): deze formule voorziet in een schadevergoeding om het bedrijfsresultaat te behouden. Er wordt een wachttijd van twee werkdagen vastgelegd behalve bij een schadegeval brand en gelijkgestelde gevaren eenvoudige risico’s.
 • Behoud van het bedrijfsresultaat (omzetcijfer): deze formule voorziet in een schadevergoeding om het bedrijfsresultaat te behouden. Hiervoor moet de waarde van de omzet aangegeven worden aan de maatschappij. Er wordt een wachttijd van twee werkdagen vastgelegd behalve bij een schadegeval brand en gelijkgestelde gevaren eenvoudige risico’s.
 • Bijkomende uitbatingskosten: deze formule is bestemd voor ondernemingen waarvan de omzet niet zal lijden onder de gevolgen van een brand maar waarvan het hervatten van de activiteiten afhangt van het aangaan van bijkomende kosten. Het betreft vooral diensten en vrije beroepen.

Doelgroep

Zelfstandigen, vrije beroepen of ondernemingen
   

Juridische informatie

De hierboven vermelde punten vervangen geenszins de algemene en bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract die steeds voorrang hebben. De algemene voorwaarden AON 10.2010 zijn van toepassing op de besproken punten.

   

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met de hieronder vermelde algemene voorwaarden "Package Aon"

Brand: 4185546-10.2010
Bedrijfsschade: 4185550-10.2010
Bedrijfsmaterieel en Elektronische apparatuur: 4185558-10.2010