Auto/Bestelwagen

Auto/Bestelwagen

Auto/Bestelwagen

   

Wettelijke verplichte verzekering: Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto (BA Auto)

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met algemene voorwaarden AV 00039-4185561-062015. Om deze te raadplegen, klik hier.

Omschrijving van het product

Dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde naar aanleiding van het gebruik in het verkeer van het verzekerde voertuig.

Verzekerde

O.m. de verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de inzittenden.

Verzekerde voertuig

Het omschreven voertuig en alles wat eraan gekoppeld is.

Type schade

Hoofdzakelijk materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan de derden door het schadegeval.

Territorialiteit

België + alle landen die op de groene kaart aangevinkt zijn.

Dekkingen

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Belangrijkste verplichtingen

De wijzigingen aanmelden die een blijvende verzwaring van het risico tot gevolg hebben; de verkoop, het einde van de leasing of de vervanging van het omschreven voertuig meteen melden; de schade binnen max. 8 dagen aangeven

Belangrijkste limieten

 • Lichamelijke schade: onbeperkt
 • Materiële schade: 111.164.810 €
 • Schade aan persoonlijke kleding /bagage van de passagiers: 2.756 € per persoon
 • Borgtocht: max 62.000 € voor het omschreven voertuig

Belangrijkste uitsluitingen

 • Schade aan het verzekerde voertuig
 • materiële schade opgelopen door de bestuurder
 • schade aan de vervoerde goederen of te wijten aan de vervoerde goederen

 

Optioneel : Mini-Omnium of Omnium

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met algemene voorwaarden AV 00039-4185561-062015 Om deze te raadplegen, klik hier.

Omschrijving van het product

Dekt in functie van de keuze van de verzekeringnemer de schade (verdwijning) aan het voertuig veroorzaakt door brand, diefstal, glasbraak, natuurkrachten, botsing met dieren en ongeval (formule casco en formule special auto)

Verzekerde

De verzekeringnemer, de eigenaar, de houder, de bestuurder en de vervoerde personen

Verzekerde voertuig

Het omschreven voertuig

Type schade

Materiële schade aan het omschreven voertuig.

Territorialiteit

België en alle landen die op de groene kaart aangevinkt zijn met uitsluiting van de Servië.

Dekkingen

Ongeval, diefstal, brand, glasbraak, natuur en botsing met dieren

Waarborgsuitbreidingen voorzien bij onderschrijving van casco en special auto

Blussingskosten, noodzakelijke slepingskosten, het reinigen van de kledij, de kosten van technische controle na de schade…

Belangrijkste limieten

Verzekerde waarde (catalogus- of factuurwaarde) en vergoedingswijze (in aangenomen of functionele of werkelijke waarde)

Belangrijkste verplichtingen

De wijzigingen aanmelden die een blijvende verzwaring van het risico tot gevolg hebben; de verkoop, het einde van de leasing of de vervanging van het omschreven voertuig meteen melden; de schade binnen max. 8 dagen aangeven (24 u in geval van diefstal).

Belangrijkste uitsluitingen

Grove schuld van de verzekerde, losgemaakte uitrustingen, collectieve gewelddaden.

 

Optioneel : Rechtsbijstand

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met algemene voorwaarden met referte 412715. Om deze te raadplegen, klik hier.

Omschrijving van het product

De dekking rechtsbijstand is een onderdeel van uw autoverzekering. Hiermee is uw hele gezin verzekerd voor juridische conflicten die voorkomen uit uw deelname aan het verkeer. Het maakt niet uit of u zelf het voertuig bestuurt of inzittende, fietser of voetganger bent. Indien zich een probleem voordoet kan u rekenen op uw rechtsbijstand juristen, waar ook in Europa.

Verzekerde

In de eerste plaats de verzekeringnemer: degene die het verzekeringscontract heeft gesloten.
Ook mederverzekerden kunnen aanspraak maken op de verzekering. Medeverzekerden zijn alle personen die tot het huishouden van de verzekeringnemer behoren. Ook de geautoriseerde bestuurder en/of de passagier(s) die gratis vervoerd worden, kunnen gebruikmaken van deze verzekering. Voor verdere uitleg over welke personen aanspraak kunnen maken op deze verzekering, verwijzen wij u naar de tekst van de bijzondere voorwaarden.

Verzekerde voertuig

Het voertuig aangeduid in de bijzondere clausules geniet van onze waarborg in alle omstandigheden met uitzondering van de uitdrukkelijk vermelde uitsluitingen in de bijzondere voorwaarden. Wordt beschouwd als voertuig: ieder motorvoertuig dat zich te land, op het water of in de lucht voortbeweegt, alsook de aanhangwagens en de caravans. Zolang het aangeduide voertuig niet rijvaardig is, wordt de dekking uitgebreid tot het vervangingsvoertuig.

Territorialiteit

Voor de materie “repatriëring” is de waarborg verworven voor verkeersongevallen gebeurd in Europa, behalve België, of in een land grenzend aan de Middellandse Zee.
Voor de andere materies wordt de dekking verleend voor de schadegevallen die zich hebben voorgedaan in Europa of in een land grenzend aan de Middellandse Zee en dit voor zover de verdediging van uw belangen in deze landen waargenomen kan worden.

Dekkingen

U kunt een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar, indien u onder andere een geschil krijgt inzake overeenkomsten ten behoeve van het verzekerde voertuig, indien u schade wenst te verhalen op een aansprakelijke derde en indien u strafrechterlijk wordt vervolgd en een geschil krijgt met de overheid over bijvoorbeeld uw rijbewijs of verkeersbelasting.
Om een volledig overzicht te krijgen van alle gedekte evenementen op de rechtsbijstandverzekering, kunt u de voorwaarden raadplegen.

Belangrijkste limieten

Verzekerde materiesVerzekerd bedrag in €
Burgerlijk verhaal65.000
Strafrechtelijke verdediging65.000
Burgerlijke verdediging65.000
Rechtsbijstand "rijbewijs", "administratieve" en "fiscale"65.000
Contracten "voertuigen"65.000
Insolventie van derden65.000
Strafrechtelijke borgtocht65.000
Repatriëring2.500

Belangrijkste uitsluitingen

 • Kosten en honoraria aangegaan zonder er ons vooraf van verwittigd te hebben, behoudens gerechtvaardigde dringendheid
 • Boetes, opdeciemen, transacties met het Openbaar Ministerie
 • Kosten voor het strafrechtelijk geding
 • Kosten met betrekking tot de controles van de staat van dronkenschap
 • Bijkomende kosten en honoraria die voortvloeien uit de keuze van een expert die zijn beroep uitoefent in het buitenland
 • Expertises die plaatsvinden in het buitenland, in een ander gelijkwaardig administratief district dan datgene waar de opdracht moet worden uitgevoerd
 • Waarborg "burgerrechtelijk verhaal":
  • Ongeval gevolg van bepaalde gevallen van grove schuld
  • Ongeval gevolg van gewelddaden waaraan verzekerde zelf deelnam.
  • Ongeval door de verzekerde, met bedrieglijk opzet, onjuist of onvolledig wordt aangegeven, waardoor ons inzicht over de richting die we aan onze tussenkomst willen geven, wordt gewijzigd;
  • Oorlog
  • Schade terwijl het verzekerd motorrijtuig in huur gegeven of opgeëist is
  • Deelname aan wedstrijden
  • Opzettelijk veroorzaakt ongeval
  • Verzekerde rechten kan laten gelden tegen een andere verzekerde.
  • Nucleair
  • Vordering van minder dan 123,95 € in hoofdsom

 

Optioneel: Bescherming van personen-veiligheid van de bestuurder

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met algemene voorwaarden met referte AV 00039-4185561-062015. Om deze te raadplegen, klik hier.

Omschrijving van het product

Wij komen tussen ten gunste van de bestuurder van het omschreven voertuig en de hoofdbestuurder die in zijn privéleven een ander voertuig bestuurt in vergoedende wijze ten gevolge van lichamelijke letsels of overlijden wanneer de letsels of het overlijden een rechtstreeks gevolg is van het verkeersongeval.

Territorialiteit

De hele wereld op voorwaarde dat de verzekeringnemer zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft in België.

 

Optioneel: Hulpverlening aan het voertuig en personen in geval van ongeval en pech

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met algemene voorwaarden met referte AV 00039-4185561-062015. Om deze te raadplegen, klik hier.

Omschrijving van het product

Wegenhulp

In België en in het buitenland, organisatie en tenlasteneming van de pechverhelping van het omschreven voertuig, vervangingsvoertuig, terugkeer of voortzetting van de reis

Personenhulp (en woninghulp)

In België, organisatie en tenlasteneming van de medische hulp aan de verzekerde, vervroegde terugkomst uit het buitenland in geval van zware omstandigheden…

In het buitenland, hulp bij ziekte, ongeval of overlijden, vervroegde terugkomst in geval van zware omstandigheden, verlies van documenten, vervoerbewijzen en sleutels. Hulp in geval van onbewoonbaarheid van de woning…

 

   

Juridische informatie

Deze fiche is een niet-bindende samenvatting van dit verzekeringsproduct. Voor een exacte omschrijving van uw dekking gelieve de algemene en bijzondere voorwaarden van uw verzekeringscontract te raadplegen.