Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid (BA) Onderneming dekt alle lichamelijke, materiële en onstoffelijke schade aan derden ontstaan in het kader van uw beroepsactiviteiten.  Het is eigenlijk een soort 'familiale verzekering' in het kader van uw beroepsactiviteiten.

Voorbeelden? Een dakwerker laat een dakpan vallen op een auto (waarborg BA Uitbating); Een loodgieter breekt het bad van de badkamer waar hij een kraan moet herstellen (waarborg Toevertrouwd Goed); De bvba Peeters plaatst industriële verwarmingsketels. Eén van de ketels is niet correct aangesloten en onploft na installatie (waarborg BA Na Levering). Verschillende personen raken gewond (letselschade), de onderneming heeft aanzienlijke schade aan de gebouwen (zaakschade), waardoor ze haar activiteiten enkele dagen moet onderbreken (onstoffelijke gevolgschade).

Daar waar de BA uitbating enkel de buitencontractuele aansprakelijkheid dekt, gaat de dekking van de Beroepsaansprakelijkheid nog verder. De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert ook de contractuele aansprakelijkheid.

Een voorbeeld ter verduidelijking:

Tengevolge van een foutieve behandeling, raakt een patiënt verlamd: de polis beroepsaansprakelijkheid zal hier tussenkomen want we spreken immers van een contractuele aansprakelijkheid, een beroepsfout.

   

De verzekering BA Uitbating

Deze verzekering dekt de extracontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde voor de schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitbating, zowel in de onderneming (aanwezigheid van bezoekers of van leveranciers) als daarbuiten (tijdens bezoeken bij klanten of tijdens werken bij derden). Deze schade kan veroorzaakt worden door de personeelsleden, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiairs.

Gedekte schade

 • Letsel- en zaakschade
 • Onstoffelijke schade: de onstoffelijke gevolgschade en de onstoffelijke niet-gevolgschade op voorwaarde dat zij veroorzaakt is door een abnormale gebeurtenis die onopzettelijk en onvoorzienbaar is.
Volgens de in de bijzondere voorwaarden vermelde bedragen is in de dekking inbegrepen:
 • De schade (letsel- en zaakschade) veroorzaakt door brand, vuur, rook, ontploffing en water met uitsluiting van de zaakschade die kan verzekerd worden onder de dekking verhaal van derden in de brandverzekering;
 • De burenhinder (art. 544) met uitsluiting van de contractuele overdracht;
 • Milieuhinder met uitsluiting van graduele vervuiling;
 • Onroerende goederen.

Sterke punten

 • Schade veroorzaakt door alle vaste of mobiele bouwplaats- of hijstoestellen zijn gedekt zonder bijpremie. Verkeersongevallen zijn uitgesloten tenzij het gaat om niet ingeschreven heftrucks.
 • De BA van de onderaannemers, voor zover het zakencijfer werd opgegeven.
 • De goederen die derden meebrengen en de geleende voorwerpen zijn gedekt zonder bijpremie.
 • Schade veroorzaakt door een werknemer die occasioneel aan een derde uitgeleend wordt, is gedekt zonder bijpremie.
 • Schade veroorzaakt tijdens commerciële, culturele, sociale en sportevenementen georganiseerd door de verzekerde onderneming is gedekt zonder bijpremie.
 • Schade veroorzaakt aan derden door onderhouds-, herstellings- of schoonmaakwerken aan het materieel, de installaties en de gebouwen van de verzekerde onderneming is ook gedekt zonder bijpremie.
 • De rechtsbijstand is automatisch gedekt.

Doelgroep

Zelfstandigen, vrije beroepen of ondernemingen.

Toepassingsgebied

De dekking geldt waar ook ter wereld als gevolg van de activiteiten van de in België gevestigde bedrijfszetels. Schade die voortvloeit uit werken verricht in de VS of Canada zijn uitgesloten behoudens andersluidende overeenkomst. De zakenreizen, de opdrachten, de deelname aan vergaderingen, seminaries, handelsbeurzen in deze landen blijven evenwel gedekt.

Eigen risico

Voor elk schadegeval is het eigen risico van toepassing vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Facultatieve uitbreidingen

 • Schade aan goederen die zijn toevertrouwd om eraan te werken.
 • Schade aan al dan niet toevertrouwde goederen die op het tijdstip van het schadegeval als gereedschap werden gebruikt.
 • Schade aan gehuurde en soortgelijke goederen, goederen in bewaarneming.
 • De aansprakelijkheid voor een diefstal die door een werknemer begaan wordt of door zijn nalatigheid in de hand gewerkt wordt.
 • Rechtsbijstand en onvermogen van derden.

Belangrijkste uitsluitingen

 • Schade die bestond bij de contractsluiting en waarvan verzekerde op de hoogte was bij de contractsluiting;
 • Schade berokkend door producten na hun levering of werken na hun uitvoering;
 • De aansprakelijkheid zonder fout;
 • Schade door gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van een overeenkomst of van andere contractuele verbintenissen zoals de te late uitvoering van een bestelling of dienstverlening, de waarborgen en boeten van achterstal, evenals de kosten gemaakt om een slecht uitgevoerd werk over te doen of te verbeteren;
 • Diefstal of poging tot diefstal;
 • Schade door financiële transacties, misbruik van vertrouwen, ontrouw in het beheer, verduistering of gelijkaardige handelingen, oneerlijke concurrentie of aantasting van intellectuele rechten zoals uitvindingsoctrooien, handelsmerken, tekeningen of modellen en auteursrechten.

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid na Levering

Het gaat om de dekking van de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid wegens schade veroorzaakt aan derden door producten na hun levering of door werken na hun uitvoering. Deze dekking is een ideale aanvulling op de basisdekking BA Uitbating.

Gedekte schade

 • Letsel- en zaakschade
 • Onstoffelijke gevolgschade

Sterke punten

De onstoffelijke niet-gevolgschade op voorwaarde dat zij veroorzaakt is door een abnormale gebeurtenis die onopzettelijk en onvoorzienbaar is.

Doelgroep

Zelfstandigen of ondernemingen

Toepassingsgebied

De dekking geldt waar ook ter wereld als gevolg van de activiteiten van de in België gevestigde bedrijfszetels met uitsluiting van de uitvoer (benodigdheden en werken) naar de VS en Canada waarvan de verzekerde op de hoogte is.

Eigen risico

Voor elk schadegeval is het eigen risico van toepassing vermeld in de bijzondere voorwaarden.

Belangrijkste uitsluitingen

 • Schade voortvloeiend uit een feit of gebeurtenis waarvan verzekerde op de hoogte was bij de contractsluiting;
 • Schade waarvan de oorzaak buiten de dekkingsperiode ligt
 • Schade die valt onder de tienjarige aansprakelijkheid van architecten, raadgevend ingenieurs, adviesbureaus en aannemers voortvloeiend uit art. 1972 en 2270 BW of uit andere gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht;
 • De geleverde producten die een gebrek vertonen of de gebrekkig uitgevoerde werken;
 • Schade voortvloeiend uit uitsluitend intellectuele werkzaamheden of diensten;
 • Iedere schade veroorzaakt door producten of werken geïntegreerd in lucht- of ruimtevaartuigen of in “offshore-installaties” (ttz deze die zich niet bevinden op een platform op het vasteland) en die dienen te beantwoorden aan specifieke normen.

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid

Deze dekking beschermt de verzekerde tegen de aansprakelijkheid zonder fout die hem te beurt kan vallen door een brand of ontploffing in gebouwen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek. Deze verzekering is wettelijk verplicht volgens de bepalingen van de wet van 30 juli 1979.

Sterke punten

 • Deze dekking wordt zonder eigen risico toegekend.
 • De verzekerde bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en zijn in 2011 vastgelegd op:
  • 17.655.000 € voor letselschade,
  • 885.000 € voor zaakschade.

Doelgroep

De uitbaters van instellingen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek. De lijst ligt bij KB vast, maar het gaat voornamelijk om dancings, restaurants, sportzalen en cafés.

Bijzonderheden

Als het om een horecabedrijf gaat, dan kan deze dekking enkel afgesloten worden in aanvulling op de brandverzekering.

Belangrijkste uitsluitingen

 • Schade opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde;
 • Schade veroorzaakt door de grove schuld van de verzekerde (elke niet-naleving van wetten, staat van dronkenschap of soortgelijke toestand);
 • Zaakschade die het gevolg is van om het even welke aansprakelijkheid van de verzekerde verzekerbaar door de dekking Huurdersaansprakelijkheid, Gebruikersaansprakelijkheid of Verhaal van derden, van een brandverzekering.

De verzekering Aansprakelijkheid voor Vrijwilligers

De wet van 3 juli 2005 betreft de rechten van vrijwilligers, organiseert het statuut van vrijwilligers en is bedoeld om vrijwilligerswerk aan te moedigen door, onder andere, een systeem in te voeren waarmee vrijwilligers en de organisatie die een beroep op hen doet, beter verzekerd zijn in het kader van hun activiteiten.

 • Wat de aansprakelijkheden betreft: de wet bepaalt het stelsel van extracontractuele aansprakelijkheid dat respectievelijk van toepassing is op de vrijwilliger en de organisatie die een beroep op hem doet, in het kader van vrijwilligersactiviteiten.
  • Invoering van een stelsel van aansprakelijkheid voor andermans daad ten laste van bepaalde organisaties voor daden begaan door hun vrijwilligers in het kader van hun vrijwilligersactiviteiten.
  • Deze vrijwilligers zijn sindsdien vrijgesteld van iedere persoonlijke aansprakelijkheid voor hun vrijwilligersactiviteiten behalve bij opzettelijke daad, grove schuld en gewoonlijk voorkomende lichte fout (fout van eerder gewoonlijke dan toevallige aard in hoofde van de vrijwilliger).
  De aansprakelijkheid weegt voortaan dus vooral op deze organisaties voor de schade veroorzaakt door hun vrijwilligers, behalve in de hierboven vermelde 3 gevallen waarbij enkel de persoonlijke BA van de vrijwilliger geldt.
 • Wat de verzekering betreft: deze organisaties moeten zich verzekeren voor dit risico van aansprakelijkheid voor andermans daad waarin de wet voorziet.
   

Sterke punten

 • De verzekerde bedragen zijn gekoppeld aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen en zijn in 2011 vastgelegd op:
  • 12.394.676,24 € voor letselschade
  • 619.733,81 € voor zaakschade.
 • De voorwaarden beantwoorden aan de verplichtingen gesteld in het Vlaams Decreet met betrekking tot de activiteiten verbonden aan de gezondheidszorg.

Doelgroep

Behoren uitsluitend tot de doelgroep:
 • Rechtspersonen zonder winstoogmerk (VZW);
 • Feitelijke verenigingen met bezoldigd personeel;
 • Verenigingen die als een afdeling kunnen beschouwd worden van een van de 2 voorgenoemde categorieën (bijv. jeugdbeweging of sportclub die lid is van een officiële federatie) gegeven het feit dat zij een beroep doen op vrijwillig personeel.

Toepassingsgebied

De dekking geldt in alle landen van het aardrijkskundig Europa en in de landen die aan de Middellandse Zee grenzen.

Facultatieve uitbreidingen

Rechtsbijstand en onvermogen van derden.

Belangrijkste uitsluitingen

 • De schade voortvloeiend uit opzet van de verzekerde;
 • De schade veroorzaakt aan de organisatie van de verzekerde;
 • De schade die het gevolg is van een kernrisico;
 • De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit asbest en/of de schadelijke eigenschappen, evenals elk ander materiaal dat asbest bevat;
 • De schade uit het verlies, de verdwijning of diefstal van informatiedragers van elektronische apparatuur, evenals de opgeslagen informatie en de onstoffelijke schade die eruit voortvloeit;
 • De schade veroorzaakt door personen- en goederenliften;
 • De schade die voortvloeit uit een oorlog of gelijkaardige feiten, uit een burgeroorlog
 • De schade uit terrorisme;
 • De schade als gevolg van de aansprakelijkheid van de bestuurders van rechtspersonen door fouten begaan in hun hoedanigheid van bestuurder.

Juridische informatie

De hierboven vermelde punten vervangen geenszins de algemene en bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract die steeds voorrang hebben. De algemene voorwaarden AON 10.2010 zijn van toepassing op de besproken punten.