Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering

   

De verzekering Arbeidsongevallen

De werkgever is verplicht voor zijn personeelsleden een verzekering af te sluiten tegen de verwondingen die ze oplopen door een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg (Wet 10/04/1971). Een werknemer die na een arbeidsongeval of ongeval op de arbeidsweg arbeidsongeschikt wordt, heeft recht op een schadevergoeding - tijdelijk of blijvend - en een tegemoetkoming in de medische kosten. Bij overlijden kunnen de naasten recht hebben op een rente. Deze vergoedingen worden berekend op basis van het geplafonneerde basisjaarloon van het slachtoffer.

Sterke punten

 • Met Full Services geniet de klant een brede waaier aan preventie- en bijstandsdiensten.
 • De dekking is uitgebreid met een telefoonbijstand 24 uur/dag, psychologische bijstand en mobiliteit …

Toepassingsgebied

Deze verzekering geldt voor de hele wereld voor zover de Belgische wetgeving op het ogenblik van het ongeval van toepassing is of blijft overeenkomstig de internationale overeenkomsten.

Doelgroep

Personeel onderworpen aan de arbeidsongevallenwet.

Facultatieve uitbreiding

Bovenwettelijke dekking:
 • Basisdekking:
  • Ongevallen die overkomen aan de begunstigden van de wettelijke dekking waarvan het basisloon groter is dan het wettelijk maximum.
  • Gewaarborgd loon bij een arbeids- of arbeidswegongeval: het bedrag van de bezoldigingen dat verschuldigd is krachtens de wettelijke bepalingen inzake gewaarborgd loon, met uitsluiting van de specifieke voorschriften voor bepaalde sectoren, evenals de werkgeversbijdragen verschuldigd aan de sociale zekerheid (35% voor het gewaarborgd loon bedienden en 45% voor het gewaarborgd weekloon arbeiders) met betrekking tot het gewaarborgd loon.
  • Dekking bij sportongeval: ongevallen overkomen tijdens de beoefening als amateur van alle sporten behalve de ongevallen die voortvloeien uit gemotoriseerde sporten in wedstrijdverband of tijdens de voorbereiding erop, canyoning, vlieg- of luchtsporten, vecht- en verdedigingssporten met uitzonderling van judo, aikido, taï chi chuan en schermen.
  • Dekking in geval van een daad van terrorisme met uitzonderling van de schade veroorzaakt door wapens of tuigen om te ontploffen door een structuurwijziging van de atoomkern.
 • Facultatieve uitbreidingen:
  • Bij een ongeval overkomen aan een begunstigde van de wettelijke dekking, worden dezelfde vergoedingen uitbetaald aan zijn samenwonende partner als deze waar een echtgenoot recht op heeft.
  • Thuiswerk waarbij er een dekking voorzien is bij een ongeval op de woonplaats of verblijfplaats van een personeelslid die onder een tewerkstellingsovereenkomst van thuiswerker staat of die uit hoofde van zijn functie werk verricht op zijn woon- en/of verblijfplaats .
  • Deelname aan sportevenementen, sociale of culturele evenementen georganiseerd door de werkgever of een tijdelijke beroepsopdracht in het buitenland: de dekking voorziet een vergoeding aan de begunstigden van de wettelijke dekking die een ongeval hebben dat als “arbeids- of arbeidswegongeval” is aangegeven maar niet als zodanig is erkend.

De verzekering Collectieve Gemeen Recht

Deze verzekering biedt de mogelijkheid personen die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving te dekken in geval van lichamelijke letsels ten gevolge van een ongeval en dit zowel in zijn beroeps- als in zijn privéleven. Het betreft met name vrijwilligers, bestuurders van vennootschappen, medewerkers en zelfs leden van hun familie.

Naar gelang van wat voorzien is in de bijzondere voorwaarden, worden de vergoedingen berekend op basis van een overeengekomen jaarloon of op basis van het werkelijke loon.

Sterke punten

 • Ongevallen die zich voordoen in het privéleven kunnen op dezelfde manier vergoed worden als ongevallen in het beroepsleven.
 • Een telefoonbijstand 24 uur/dag, psychologische bijstand en mobiliteit …

Toepassingsgebied

De verzekering geldt over de gehele wereld.

Belangrijkste uitsluitingen

 • Alcoholintoxicatie;
 • Het gebruik van drugs of andere verdovende middelen;
 • De deelname aan weddenschappen, uitdagingen of roekeloze handelingen;

Facultatieve uitbreidingen

 • Thuiswerk
 • Uitbreiding samenwonenden.
 • Sportieve, culturele en andere evenementen.
 • Vergoeding als ongeval in het privéleven als de verzekerde het slachtoffer is van een ongeval tijdens een tijdelijke beroepsopdracht in het buitenland, dat aangegeven werd en niet erkend werd als een ‘arbeidsongeval’.
 • Voorschot in geval van blijvende ongeschiktheid.
 • Werkgeversaansprakelijkheid.
 • Waarborg in geval van een daad van terrorisme.
   

Juridische informatie

De hierboven vermelde punten vervangen geenszins de algemene en bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract die steeds voorrang hebben. De algemene voorwaarden AON 10.2010 zijn van toepassing op de besproken punten.

   

Deze informatiefiche heeft betrekking op het product met de hieronder vermelde algemene voorwaarden "Package Aon"

Arbeidsongevallen : 4185538 -10.2010
Collectieve Gemeenrecht : 4185542-10.2010